Numer KRS: 0000795530
Nr konta: IDEA BANK SA
1119 5000 0120 0601 0046 4500 03

DZIAŁAMY W SFERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO – WESPRZYJ NAS

Cele i zadania

   Celem Fundacji jest:

 1. Niesienie pomocy dzieciom i osobom dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością sprzężoną, bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi, chorobami psychicznymi zaburzeniami psychicznymi oraz wsparcie ich rodzin
 2. Prowadzenie kompleksowej terapii i edukacji, rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zajęć dodatkowych, zgodnej
  z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi dzieci oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, niepełnosprawnością sprzężoną bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi
 3. Pomoc osobom niepełnosprawnym w tym między innymi z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością ruchową
 4. Edukacja osób pracujących z osobami z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami
 5. Rzecznictwo interesów i praw dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi
 6. Popularyzacja wiedzy na temat autyzmu i innych niepełnosprawności, przeciwdziałanie marginalizacji środowiskowej, zawodowej, edukacja wszystkich grup społecznych
 7. Promocja włączenia społecznego osób niepełnosprawnych i uwrażliwianie społeczeństwa na potrzeby osób dotkniętych autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami rozwoju oraz przeciwdziałania marginalizacji społecznej tych osób.
 8. Realizacja inicjatyw społecznych, kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, rehabilitacyjnych w celu integracji grup społecznych, włączenie do aktywności w życiu codziennym
 9. Realizacja projektów oraz programów rządowych, samorządowych z zakresu sportu, edukacji, kultury, wyrównywania szans środowisk wiejskich, środowisk osób niepełnosprawnych
 10. Prowadzenie działań profilaktyki zdrowia oraz promowanie zdrowego trybu życia
 11. Pomoc placówkom oświatowym i medycznym w zakresie działań i celów fundacji
 12. Działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, macierzyństw

Cele wymienione w/w Fundacja może realizować poprzez:

 1. realizowanie programów na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych
  z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin
 2. prowadzenie placówek terapeutycznych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi
 3. organizowanie specjalistycznej opieki dla osób z autyzmem oraz z innymi niepełnosprawnościami
 4. organizowanie zabiegów diagnostycznych oraz terapeutycznych dla osób dotkniętych autyzmem oraz osobom z innymi niepełnosprawnościami
 5. prowadzenie badań przesiewowych w kierunku autyzmu celem wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych u dzieci
 6. organizowanie i prowadzenie ośrodków pobytu stałego oraz pobytu czasowego dla osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami intelektualnymi i fizycznymi
 7. organizowanie wsparcia i pomocy wytchnieniowej dla rodziców i opiekunów dzieci oraz osób dorosłych dotkniętych autyzmem i ze spektrum autyzmu.
 8. prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
 9. prowadzenie Zakładów Aktywności Zawodowej
 10. tworzenie i prowadzenie mieszkań treningowych /samopomocy/ polegających
  na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu poznanych umiejętności w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego i uczestniczeniu w życiu społecznym
  w wymiarze dziennym i całodobowym
 11. edukację nieformalną, naukę, oświatę, prowadzenie placówek oświatowych, edukację dotyczącą autyzmu oraz innych niepełnosprawności, (warsztaty, kursy on-line i stacjonarne, wykłady, szkolenia, wydawnictwa edukacyjne, itp.) kierowana
  do instytucji publicznych, szkół, uczelni
 12. prowadzenie niepublicznych przedszkoli, klubów dziecięcych, przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych specjalnych i placówek edukacyjnych dla dzieci
  i młodzieży dotkniętych autyzmem z zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną
 13. współpracę z organizacjami i instytucjami pracującymi z dziećmi i osobami dorosłymi
  z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi
 14. prowadzenie szkoleń w szczególności dla rodziców, profesjonalistów
  i wolontariuszy pracujących z dziećmi i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi
 15. organizowanie staży, praktyk, wizyt studyjnych dla pracowników i wolontariuszy Fundacji oraz rodziców i opiekunów dzieci i dorosłych z autyzmem i ze spektrum autyzmu w ośrodkach terapeutycznych, aktywizacyjnych, opiekuńczych i pobytowych krajowych i zagranicznych niosących pomoc osobom z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami
 16. organizację wykładów, sympozjów, seminariów, konferencji, kursów i projektów edukacyjnych związanych z zagadnieniem autyzmu oraz innych niepełnosprawności
 17. działalność wydawniczą mającą na celu popularyzację wiedzy na temat autyzmu
  i innych niepełnosprawności, edukację, rozwój osobowości oraz wsparcie poszczególnych grup społecznych
 18. prowadzenie doradztwa i poradnictwa dla rodzin, organizacji i instytucji zajmującymi się dziećmi i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi
 19. działania promocyjne i edukacyjne dotyczące niepełnosprawności intelektualnej, autyzmu i potrzeb dotkniętych nim osób, adresowane do decydentów, administracji
  i opinii publicznej
 20. badania naukowe nad autyzmem oraz opracowywanie metod jego leczenia
 21. badania w kierunku opracowania odpowiedniej diety oraz badania nad suplementami diety wspierające leczenie i rozwój osób z autyzmem i ze spektrum autyzmu
 22. wsparcie psychologiczno-doradcze dla wszystkich osób pozostających
  bez zatrudnienia w tym także dla osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami
 23. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób z autyzmem i innym niepełnosprawnościami
 24. warsztaty wsparcia – zajęcia grupowe i indywidualne dla osób w trudnych sytuacjach życiowych
 25. organizowanie sieci lokalnych grup samopomocowych wspierających osoby niepełnosprawne w środowisku miejskim i wiejskim
 26. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i wypoczynkowych dla dzieci, młodzieży
  i osób dorosłych także wyjazdów integracyjnych dla wszystkich grup społecznych
  w tym dotkniętych autyzmem i innymi niepełnosprawnościami
 27. działania na rzecz osób ze schorzeniami zdrowotnymi, przeciwdziałające marginalizacji społecznej i zawodowej
 28. współpracę z instytucjami, przedsiębiorstwami, urzędami, spółkami i bankami w celu pozyskiwania funduszy na cele statutowe
 29. organizowanie imprez charytatywnych, aukcji i zbiórek publicznych w celu zbierania funduszy na pomoc dzieciom i osobom dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi
 30. udzielanie zapomóg, stypendiów i innych form wsparcia finansowego
 31. doradztwo i poradnictwo zawodowe w tym w szczególności dla osób niepełnosprawnych
 32. badania i analizy rynku pracy i edukacji w tym w szczególności dotyczące osób niepełnosprawnych