Numer KRS: 0000795530
Nr konta: IDEA BANK SA
1119 5000 0120 0601 0046 4500 03

DZIAŁAMY W SFERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO – WESPRZYJ NAS

Polityka prywatności

„Polityka prywatności”

I. WSTĘP

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych, takich jak między innymi usługi świadczone w ramach strony internetowej prowadzonej pod adresem fundacjainsignis.org (dalej: Strona).

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja INSIGNIS z siedzibą w Lublinie, ul. Żywnego 10, 20-854 Lublin, nr KRS 0000795530, nr NIP 712 339 02 90.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail biuro@fundacjainsignis.org lub poprzez adres korespondencyjny wskazany wyżej.

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie
  z prawem: zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

III. DANE OSOBOWE

Rodzaje przetwarzanych danych

Administrator w ramach prowadzonej Strony będzie przetwarzał następujące dane:

 1. a) w przypadku dokonania wpłat na rzecz Fundacji – imię, nazwisko, adres e-mail,
 2. b) w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego – imię, adres e-mail,
 3. c) w przypadku przesyłania informacji w ramach wiadomości newsletter osobom, które wyraziły na to zgodę – imię, adres e-mail.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe dotyczące Użytkowników korzystających ze Strony są przetwarzane:

 1. a) w celu dokonania wpłaty na rzecz Fundacji – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda dokonującego wpłatę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); po wpisaniu i potwierdzeniu danych osobowych
  w celu dokonania płatności Użytkownik zostaje przekierowany do zewnętrznego serwisu internetowego obsługującego płatności internetowe;
 2. b) w celu przesłania odpowiedzi osobie, która skontaktowała się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby korzystającej z formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. c) w celu przesyłania informacji w ramach wiadomości newsletter osobom, które wyraziły na to zgodę – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na otrzymywanie informacji za pośrednictwem newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. d) w celu tworzenia wewnętrznych raportów, analiz i statystyk – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. e) w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja przez Administratora obowiązków nałożonych przepisami ustawowymi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Dobrowolność przekazania danych

 1. Przekazanie przez Użytkownika Strony danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do dokonania wpłaty na rzecz Fundacji, wysłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy na Stronie czy zapisania się do newslettera.
 2. Dane Użytkownika wpisane w formularzu kontaktowym, w formularzu zgłoszeniowym do otrzymywania wiadomości w ramach newslettera oraz dokonującego wpłat na rzecz Fundacji zostają wprowadzone do odpowiedniego zbioru prowadzonego przez Administratora danych osobowych.

 

Informacja o odbiorcach danych osobowych

 1. Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom zewnętrznym tylko w celach związanych
  z prowadzeniem Strony.
 2. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w imieniu administratora, mogą być w szczególności: firma udostępniająca system do wysyłki newslettera, podmiot dostarczający systemy chmurowe, agencje reklamowe, dostawcy usług IT oraz narzędzi analitycznych. Informacje o działaniach niezgodnych z prawem mogą być przekazywane firmom ubezpieczeniowym, organom administracji publicznej oraz organom ścigania.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Kryteria ustalania okresu przetwarzania danych są następujące:
 3. a) jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda wyrażona przez Użytkownika – okres przechowywania danych osobowych trwa dopóki nie ustąpi cel przetwarzania lub Użytkownik nie wycofa zgody w zakresie przetwarzania jego danych;
 4. b) jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora – okres przechowywania danych osobowych jest zależny od okoliczności wskazujących na istnienie interesu po stronie Administratora;
 5. c) jeśli podstawa przetwarzania jest związana z obowiązkiem prawnie ciążącym na Administratorze – okres przechowywania danych osobowych wynika z określonych przepisów prawa, które nakładają na administratora obowiązek przechowywana danych.

 

 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA W STOSUNKU DO JEGO DANYCH OSOBOWYCH
 2. Użytkownikowi przysługują następujące prawa, które może wykonać, kontaktując się
  z Administratorem przez adres e-mail:
 3. a) prawo dostępu do danych – Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza dane osobowe, które go dotyczą oraz do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, którymi dysponuje Administrator,
 4. b) prawo do sprostowania danych – Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych,
 5. c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych, kiedy, między innymi, nie są one już potrzebne do celów, do których zostały zebrane,
 6. d) prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych, w takim przypadku będą one przechowywane wyłącznie w celu dochodzenia i obrony roszczeń,
 7. e) prawo do przenoszalności – Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe
  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
  i przekazać je innemu podmiotowi, gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie lub umowie
  i odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 8. f) prawo do sprzeciwu – Użytkownik może sprzeciwić się wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o interes publiczny lub uzasadniony interes, którymi kieruje się Strona, w tym wobec profilowania. W takim przypadku Administrator zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub w celu dochodzenia lub obrony roszczeń,
 9. g) prawo do wycofania zgody – Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,
 10. h) prawo do wniesienia skargi – Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Jeżeli w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień wystąpisz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania terminie jednego miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych 3 (trzech) miesięcy, informując Cię uprzednio
  o zamierzonym przedłużeniu terminu.
 12. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Informacje gromadzone w plikach cookies oraz usługa Google Analytics
 2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Poliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. a) dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony
  i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. c) utrzymania sesji Użytkownika Strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony ponownie wpisywać loginu i hasła.
 8. W ramach prowadzonej przez Administratora Strony mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
 9. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 10. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
 11. c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
 12. c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
  z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony, itp.;
 13. d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień
  w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika,
  a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 15. Administrator może korzystać z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch na Stronie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające Stronę. Administrator korzystając z powyższych usług na Stronie gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Stronę oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć)
  i zainteresowania.
 16. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na Stronie – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

Zmiana Polityki Prywatności

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.