Numer KRS: 0000795530
Nr konta: Pekao SA
1119 5000 0120 0601 0046 4500 03

DZIAŁAMY W SFERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO – WESPRZYJ NAS

Regulamin prowadzenia subkont

REGULAMIN  PROWADZENIA SUBKONT
Fundacji
Insignis

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania przez Fundację Insignis zwaną w dalszej treści regulaminu „Fundacją”, swojego rachunku bankowego na rzecz podopiecznych Fundacji oraz reguły dysponowania środkami zgromadzonymi na tworzonych subkontach, w tym pokrycia i refundacji wydatków podopiecznych ze zgromadzonych na subkoncie środków.
 2. Termin „subkonto” używany jest na określenie księgowego wyodrębnienia przez Fundację środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego; wydzielone księgowo subkonto, opisane imieniem i nazwiskiem utworzone jest na odrębnym od ogólnego konta Fundacji rachunku przeznaczonym wyłącznie do celu tworzenia subkont dla podopiecznych.

§ 2

 1. Subkonto utworzone zostaje przez Fundację na podstawie zaakceptowanego przez Zarząd Fundacji wniosku lub po zawarciu z przedstawicielem ustawowym Podopiecznego, opiekunem lub dorosłym Podopiecznym (zwanym w dalszej części „Dysponentem subkonta”) porozumienia o udostępnieniu subkonta. Wzór porozumienia stanowi załącznik do Regulaminu. Porozumienie/ wniosek pod rygorem nieważności musi mieć formę pisemną.
 2. Wnioskujący o utworzenie subkonta zobowiązany jest do:

  a) przedstawienia do wglądu zaświadczenia lekarskiego z opisem diagnostycznym lub aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,

  b) określenia celu zbiórki środków finansowych na subkoncie,

  c) wskazanie sposobu zbiórki pieniężnej (nie publicznej) i określenie wzoru ulotek, pism, listów, apeli itp., które mają być wykorzystywane w czasie zbiórki , jeżeli taką zbiórkę chce samodzielnie prowadzić.

§ 3

 1. Fundacja może domagać się uzupełnienia informacji przedstawionych we wniosku, jeżeli przedstawione dokumenty i oświadczenia budzą wątpliwości, co do ich prawdziwości bądź nie dają pełnego obrazu sytuacji zdrowotnej i uzyskiwanej pomocy materialnej.
 2. Fundacja odmawia utworzenia subkonta i zawarcia porozumienia, jeżeli okaże się,
  że przedstawione przez wnioskującego okoliczności są nieprawdziwe .
 3. Fundacja może odmówić utworzenia subkonta, jeżeli zaistniałe w jej ocenie wątpliwości, co do prawdziwości dokumentów i oświadczeń wnioskującego nie zostały dostatecznie wyjaśnione przez wnioskującego.

§ 4

 1. Subkonto jest udostępniane wyłącznie na celowe wpłaty pochodzące od darczyńców ze wskazaniem Podopiecznego.
 2. Ze środków podatku zgromadzonych na subkoncie, z chwilą ich wpływu na subkonto Fundacja zatrzymuje 2 % ogólnej wpłaty, którą przeznacza na cele statutowe Fundacji, przelewając tę kwotę na ogólny rachunek bankowy Fundacji.
 3. Koszty utrzymania subkonta (opłaty bankowe za przelew, wypłaty z bankomatu dla wypłat z Kasy Fundacji) pokrywane są ze środków zgromadzonych na subkoncie.
 4. Ewentualne odsetki od środków zgromadzonych na subkoncie przeznacza się na cele statutowe F undacji .
 5. Środki zgromadzone na subkoncie mogą być wykorzystane wyłącznie na cele wynikające ze Statutu Fundacji, a dookreślone niniejszym Regulaminem i zawartym Porozumieniem.

§ 5

 1. Dysponenci subkonta powinni organizować we własnym zakresie i własnymi środkami gromadzenie funduszy na utworzonym subkoncie.
 2. Dysponenci subkonta nie mogą organizować zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych z dnia 15 marca 1933 r. (w szczególności zbiórek skierowanych do bliżej nieokreślonego adresata przy pomocy mediów: prasy, radia, telewizji, internetu).

§6

Dysponenci subkonta inicjujący zbiórki indywidualne mają obowiązek uzgadniać z Fundacją kwestię użycia w swoich materiałach logo Fundacji, a także treść apeli, próśb i innych form oświadczeń skierowanych do potencjalnych darczyńców, która musi być zgodna z celami statutowymi Fundacji i odpowiadać treści dokumentacji lekarskiej.

§ 7

 1. Porozumienie o utworzeniu subkonta, w tym w formie wniosku może być rozwiązane przez każdą ze stron przez jego wypowiedzenie z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu przez drugą stronę . W wypowiedzeniu należy wskazać jego przyczynę.
 2. W przypadku rozwiązania przez Fundację porozumienia z przyczyn naruszenia przez Dysponenta subkonta warunków porozumienia pozostałe w dniu rozwiązania porozumienia na tym koncie środki zostają przekazane na ogólny rachunek Fundacji i będą wykorzystane na jej cele statutowe.
 3. W przypadku rozwiązania porozumienia przez Dysponenta subkonta lub przez Fundację z innych niż wskazane w ust. 2 przyczyn, pozostałe na tym koncie środki zostają przekazane na wskazany przez Dysponenta subkonta rachunek innej organizacji udzielającej pomocy społecznej .
 4. W przypadkach losowych (np. śmierci Podopiecznego), skutkujących wygaśnięciem Porozumienia pozostałe na subkoncie środki zostają przeznaczone na cele działalności statutowej Fundacji.

§ 8

Gromadzenie środków pieniężnych na subkoncie Podopiecznego może być także prowadzone przez zbiórki publiczne prowadzone przez Fundację zgodnie z ustawą o zbiórkach publicznych, darowizny dla Fundacji ze wskazaniem podopiecznego

§ 9

 1. Zbiórki publiczne Fundacja może prowadzić na wniosek Podopiecznego lub z własnej inicjatywy.
 2. Zbiórki publiczne na rzecz Podopiecznego Fundacja prowadzi wyłącznie zgodnie z treścią i na warunkach stosownej decyzji administracyjnej.
 3. Zbiórki publiczne mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej, a wpłacane w walucie obcej są zamieniane w banku Fundacji na walutę polską, według obowiązującego w dniu wpłaty kursu walut.
 4. Środki pieniężne zgromadzone w wyniku zbiórek publicznych na imię i nazwisko Podopiecznego są wpłacane i księgowane na Jego subkonto.
 5. Środki pieniężne zgromadzone w wyniku zbiórek publicznych mogą być wydatkowane jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej chyba, że co innego wynika z decyzji administracyjnej określającej warunki zbiórki publicznej .

§ 10

Ze środków zgromadzonych na subkoncie na pisemny wniosek Podopiecznego bądź przedstawiciela ustawowego („Dysponenta subkonta”) Fundacja może ponosić lub refundować w całości lub częściowo:

 1. koszty leczenia, rehabilitacji Podopiecznego i dojazdów z nimi związanych,
 2. koszty turnusów rehabilitacyjnych Podopiecznego i jego opiekuna,
 3. koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego dla Podopiecznego,
 4. koszty zakupu materiałów edukacyjnych dla Podopiecznego,
 5. koszty udziału Podopiecznego w warsztatach terapeutycznych i terapeutyczno-edukacyjnych,
 6. koszty związane z usprawnieniem funkcjonowania Podopiecznego w jego otoczeniu, (np. koszty środków higienicznych , koszty likwidacji barier w poruszaniu się w mieszkaniu itp.),
 7. inne koszty uzasadnione sytuacją materialną Podopiecznego (np. zapomogi).

§ 11

 1. Faktury i rachunki, które wystawione są na Fundację, z adnotacją imienia i nazwiska Podopiecznego opłacane są bezpośrednio na rzecz wystawiającego fakturę sprzedawcy lub świadczeniodawcy. Koszty świadczeń nie udokumentowanych w ten sposób zwracane są na rzecz Podopiecznego lub jego przedstawiciela ustawowego, opiekuna po wykazaniu ich zapłaty i przedstawieniu rachunków zgodnie z ust. 2.
 2. Fundacja pokrywa poniesione koszty na podstawie otrzymanych oryginałów imiennych rachunków, faktur, biletów na przejazdy komunikacyjne, czy innych dokumentów spełniających wymogi formalne i merytoryczne wynikające z ustawy o rachunkowości do wysokości posiadanych na subkoncie Podopiecznego środków pieniężnych. Dowody księgowe należy doręczyć na adres Fundacji wraz z oświadczeniem/ wnioskiem o ich pokrycie/refundację o podstawowej treści: „Proszę o refundację/ zapłatę kosztów wymienionych w rachunku/fakturze nr ….. z wpłat zgromadzonych na subkoncie Podopiecznego: imię i nazwisko”, jak również czytelny podpis osoby podpisanej na  Porozumieniu/wniosku o założenie subkonta.
 3. Fundacja dopełni starań by dokonać refundacji kosztów w terminie 1 miesiąca , licząc od dnia otrzymania dowodów księgowych w/w.
 4. Fundacja może ponosić koszty świadczeń dla Podopiecznego, wyłącznie do wysokości środków zgromadzonych na subkoncie.

§ 12

 1. Decyzję o dofinansowaniu lub refundacji kosztów podejmuje Zarząd Fundacji – każdy z członków zarządu Fundacji samodzielnie.
 2. Fundacja może również odmówić wypłaty z subkonta Podopiecznego, jeśli przedstawione rachunki, faktury lub oświadczenia Dysponenta subkonta budzą wątpliwości, co do ich merytorycznej rzetelności i celowości ponoszonych kosztów, lub nie odpowiadają pod względem formalnym wymogom określonym w niniejszym Regulaminie oraz ustawie o rachunkowości.

§ 13

Dysponenci subkonta mają prawo znać stan swojego subkonta w ramach bezpośredniej wizyty w biurze Fundacji.

§ 14

W związku z ustawą o ochronie danych osobowych, Fundacja nie udostępnia Opiekunowi ani Podopiecznym danych darczyńców.

§ 15

W zakresie zgodności wykorzystania środków finansowych z celami statutowymi Fundacji, zastosowanie mają ustawa o Fundacjach oraz Statut Fundacji.

 

07 stycznia 2020 roku Zarząd Fundacji Insignis