Każdej osobie w spektrum autyzmu należy umożliwić godne i możliwie samodzielne funkcjonowanie w dorosłości, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji włączającej, równych szans na rynku pracy oraz nowoczesnego systemu opieki i wsparcia – napisano uchwale, którą 14 kwietnia Sejm przyjął przez aklamację.

Sejm 14 kwietnia przyjął uchwałę w sprawie wsparcia i wyrównywania szans osób w spektrum autyzmu. Izba niższa wskazuje w dokumencie, że mając na uwadze troskę o potrzeby ponad miliona obywateli – osób w spektrum autyzmu, ich rodzin i opiekunów, państwo powinno stwarzać im godne warunki do życia i pracy. Zapewniono, że Sejm wspiera rozwiązania systemowe pozwalające na kreowanie kompleksowej polityki skierowanej do wszystkich tych osób.

Rzeczywiste prawa

W uchwale napisano, że biorąc pod uwagę zobowiązania wynikające z Karty Praw Osób z Autyzmem i Karty Praw Osób Niepełnosprawnych, Sejm uznaje za ważną realizację strategii niwelowania barier mentalnych, organizacyjnych i finansowych przez rozwinięcie obecnego systemu opieki nad osobami w spektrum autyzmu, tak aby urzeczywistnić ich prawa we wszystkich obszarach życia z uwzględnieniem poziomu ich funkcjonowania.

Każdej osobie w spektrum autyzmu należy umożliwić godne i możliwie samodzielne funkcjonowanie w dorosłości, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji włączającej, równych szans na rynku pracy oraz nowoczesnego systemu opieki i wsparcia” – napisano w uchwale.

Rozwijanie strategii

Dodano, że Sejm, stwierdzając, iż powyższe zobowiązanie wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Konwencji o Prawach Dziecka, Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych oraz innych aktów prawa międzynarodowego i wewnętrznego, „popiera wszelkie działania mające na celu rozwijanie rzeczonej strategii”.

Senat także za

Uchwałę 14 kwietnia poparło także 96 senatorów, nikt nie zagłosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas dyskusji w Senacie senator Wadim Tyszkiewicz mówił, że system wsparcia środowiska ze spektrum autyzmu jest coraz lepszy, co nie ulega wątpliwości. Ale – dodał – jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. W tym kontekście wskazywał na problemy z dostępem i wykonywaniem diagnozy dla rodziców, którzy zauważają nieprawidłowości w rozwoju dziecka, na przeładowane poradnie i odległe terminy wizyt u logopedy. Mówił również, że diagnoza bardzo często stawiana jest za późno lub mylnie i zwracał uwagę na brak odpowiedniego przygotowania kadr nauczycielskich czy lekarskich.

Senator Bogusława Orzechowska podziękowała za omawianą uchwałę i oceniła, że jest ona godna uwagi i godna poparcia. Komentując wypowiedź senatora Tyszkiewicza podkreśliła, że „teraz dużo się dzieje i dużo się zmieniło, a lekarze, nauczyciele i wszystkie osoby zajmujące się opieką nad dziećmi ze spektrum autyzmu ciągle podlegają edukacji”.

– Proszę się najpierw zapoznać z realiami, a później oskarżać tych, którzy pracują z tymi osobami – mówiła.

Z kolei senator Jan Maria Jackowski przekonywał, że problem jest szerszy, głębszy i poważny.

Rola państwa

– Dotyczy nie tylko osób ze spektrum autyzmu, które są niezdolne do samodzielnego życia, ale również innych osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnego życia i tu uważam, że państwo polskie ma do odegrania ogromną rolę – wskazywał. Zaznaczył, że system domów pomocy społecznej „wygląda jak wygląda”.

Senator Aleksander Szwed zwracał natomiast uwagę na przyjętą przez rząd strategię na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

– To pierwszy tak kompleksowy i długofalowy dokument o charakterze strategicznym, który będzie mapą drogową polityki krajowej na rzecz osób z niepełnosprawnościami – powiedział.

Dodał, że w Strategii zawarte są również działania na rzecz wsparcia osób z autyzmem.

Wiele z tych działań trzeba ocenić pozytywnie, ale niemniej uchwała ws. wsparcia i wyrównania szans osób w spektrum autyzmu jest jak najbardziej cenna– powiedział Szwed, wyrażając dla niej pełne poparcie.

Źródło: www.niepelnosprawni.pl

Autor: PAP, fot. Kancelaria Sejmu 14.04.2021